Alkany sprawdzian klasa 8 pdf

Pobierz

Tabela 1 Liczba atomów Calkany -izomeria konstytucyjna izomeria konstytucyjna - rodzaj izomerii czĄsteczek chemicznych majĄcych tĘ samĄ liczbĘ tych samych atomÓw, miĘdzy ktÓrymi wystĘpuje jednak inny ukŁad wiĄzaŃ chemicznych.. We wzorze ogólnym n to wartościowość metalu równa liczbie grup wodorotlenowych.. Oryginalne materiały pochodzą z książki Planeta Nowa dla klasy 8.. Co to są odmiany alotropowe węgla, wymień je i jedną scharakteryzuj.. Opis wielokatow.. 8 Wodorotlenki to związki chemiczne o wzorze ogólnym M(OH)n I, zbudowane z kationów metalu i anionów wodorotlenkowych.. Sprawdzian Pochodne węglowodorów.. Test Poznajemy węglowodory nasycone - podręcznik Chemia Nowej Ery Do poprawnego działania strony konieczne jest włączenie obsługi Javascript.4) Buten C 4 H 8. wstecz .. Alkohole najczęściej kojarzą się z napojami alkoholowymi.. Właściwości Etenu: - gaz - bezbarwny - nierozpuszczalny w wodzie - przyjemnym zapachu - spala się jasnym płomieniem - aktywny chemicznie - odbarwia wodę bromową .Musisz wiedzieć, że: Alkany-są to węglowodory łańcuchowe nasycone, to znaczy takie, które posiadają pojedyncze wiązania między atomami węgla.. 1) Węglowodory nienasycone to węglowodory, w których cząsteczkach między atomami węgla a) występuje tylko wiązanie podwójne b) występuje tylko wiązanie potrójne c) mogą występować wiązania wielokrotne - podwójne i potrójne d) nie występują wiązania pojedyncze 2) Do węglowodorów nienasyconych zaliczamy, np.:Temat: Pochodne węglowodorów - powtórzenie wiadomości..

Poprawa sprawdzianu.

Pochodnymi węglowodorów są: alkohole, kwasy karboksylowe, estry, aminy i aminokwasy.. Dla wszystkich trzech struktur I-III istnieje zawsze jedna pochodna o wzorze CH3X, ale tylko w przypadku tetraedru (struktura III) występuje jedna pochodna o wzorze CH2X2.. Wzór ogólny alkenów: CnH2n+2 Musisz znać szereg homologiczny: metan,etan,propan,butan,pentan,heksan,heptan,oktan,nonan,dekan.. Test z alkanów, alkenów i alkinów.. Z tego względu zaliczane są do węglowodorów nienasyconych.. szereg homologiczny.Klasa 8 Temat: Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowanie.. 1) Głównymi źródłami węglowodorów w przyrodzie są.. a) ropa naftowa b) węgiel kamienny c) gaz ziemny d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 2) Alkany to.. a) węglowodory nasycone b) węglowodory nienasycone 3) Wzór ogólny alkanów to.. a) CnH2n b) CnH2n+1 c) CnH2n+2 d) CnH2n-2 4) W alkanach, pomiędzy atomami węgla występują.Temat: Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.. Prezentują to poniższe rysunki.. Szereg homologiczny.. Materiały służące do weryfikacji stopnia opanowania zagadnień przez ucznia, dostępne w formacie PDF przygotowane do wydrukowania.Przerwij test Wskaż zestaw, który zawiera tylko wzory alkoholi CH 3 OH, C 2 H 5 OH, C 4 H 10 C 4 H 9 OH, CH 3 COOH, C 2 H 5 OH C 4 H 9 OH, CH 3 NH 2 , C 2 H 5 OH C 4 H 9 OH, CH 3 OH, C 2 H 5 OHPrzygotuj się do klasówki i sprawdzianu..

29.03. poprawa sprawdzianu.

izomery konstytucyjne majĄ ten sam ogÓlny wzÓr sumaryczny izomeria - zjawisko istnienia rÓŻnic w budowie lubSprawdzenie znajomości podstawowych rzeczy o alkanach + wzory sumaryczne alkanów.. związki chemiczne o tym samym wzorze sumarycznym, ale różniące się budową (ułożeniem atomów w cząsteczce) szereg homologiczny.. Zdobywaj wiedzę z chemii.Tlenki i wodorotlenki - związki chemiczne poznane w klasie 7.. Sprawdzian zawiera grupy A, B wraz z kartą odpowiedzi.. Zadanie 3.. Nazwy wyższych członów szeregu homologicznego składają się z rdzenia liczebnikowego (w języku greckim lub łacińskim) odpowiadającego liczbie atomów węgla w łańcuchu oraz końcówki (przyrostka) -an.. Skrobia i celuloza - polisacharydy 5 MB PDFAlkany Węglowodory - sumaryczny Alkohole, aldehydy, ketony Kwasy, estry, tłuszcze.. Komentarz: Na dzisiejszej lekcji wyjaśnimy wpływ długości łańcucha węglowego na właściwości fizyczne alkanów, np. na stan skupienia.Temat znajdziesz w podręczniku str. 113 - 118.. Wartościowość grupy wodorotlenowej wynosi I. n Co to są wodorotlenki?CHEMIA KLASA 8 (7 kwiecień) TEMAT: Szereg homologiczny alkinów (1h) Komentarz: Na ostatniej lekcji poznaliście jeden rodzaj węglowodorów nienasyconych - alkeny - które w cząsteczce miały jedno podwójne wiązanie..

Czas rozwiązywania testu 40 minut.Alkeny - klasa 8 - Test.

Związki organiczne to: Zadanie 2.. Sprawdzian Węglowodory.. Alkany są związkami bezbarwnymi, o małej gęstości, nie rozpuszczają się w wodzie i sąn-alkany (alkany normalne) to węglowodory o łańcuchach prostych, bez rozgałęzień, a końcowe atomy węgla posiadają po trzy atomy wodoru, wewnętrzne - po dwa, np.: CH 3- CH 2- CH 2- CH 3 n - butan.. Nazewnictwo węglowodorów Alkany Węglowodory - sumaryczny Alkohole, aldehydy, ketony .Sprawdzian "Azja" - test sprawdzający - rozdział 1.. Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.. Sprawdź swoją wiedzę z chemii.. Alkinyjest to grupa organicznych związków chemicznych, których cechą charakterystyczną jest obecność jednego wiązania potrójnego pomiędzy atomami węgla (−C≡C−) w cząsteczce.. węglowodory nasycone, związki organiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru, zawierające między atomami węgla wyłącznie wiązania pojedyncze.. Podsumowanie wiadomości o związkach węgla z wodorem Na stronie wpisz kod: C8EDAP - obejrzyj animację dotyczącą porównania właściwości alkanów.. Ogólny wzór sumaryczny alkinów to C. n. H.Alkany.. Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne i nazwij alkany, alkeny i alkiny o a) 5 atomach węgla w cząsteczce b) 12 atomach wodoru w cząsteczce Zadanie 5.Węglowodorynienasycone- Alkiny.. Ćwiczenia i testy..

#alkeny #alkany #alkiny.\ Klasa 8 \ Substancje o znaczeniu biologicznym \ 40.

Dziś na lekcji omówimy ALKINY.. Kartkówka .. Notatka: Alkiny to węglowodory nienasycone, których cząsteczki zawierają jedno,Test sprawdzający, wielostopniowy z chemii: "Węglowodory" Typ szkoły: technikum Autor testu: mgr Ewa Jagoda Skonstruowany przeze mnie test zawiera pytania zamknięte czterokrotnego wyboru, w których tylko jedna odpowiedź jest prawi-dłowa.. Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.. Musisz wiedzieć, że NIE ulegają reakcją addycji i polimeryzacji.Geometria przestrzenna , Klasa 8 , Matematyka z kluczem , Matematyka , Reforma 2017 Szkola podstawowa klasy 4,8. , Zasoby , dlanauczyciela.plW tworczosci odszukac wolno i malym Matematyka z Kluczem sprawdziany klasa 8 PDF, jakie dokonaja.. Zadanie 4.. 10 pytań Chemia pantol4.Sprawdziany dla ksiązki Chemia Nowej Ery klasa 8 - Nowa Era - Format testów PDF, sprawdziany gotowe do wydrukowania.. Zadanie 1.2. a.1) Na rysunku zaznaczono najdłuższy łańcuch, ponumerowano atomy węgla w takim1 ALKANY Pierwsze cztery nierozgałęzione alkany mają nazwy zwyczajowe: metan, etan, propan, butan.. Co to jest szereg homologiczny?. Na stronie wpisz kod: C8QR9A - obejrzyj animację i przypomnij sobie naPlik alkany alkeny alkiny sprawdzian klasa 8.pdf na koncie użytkownika fyasirfuadi • Data dodania: 18 lip 2020Alkany Zadanie 1.1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt