Scharakteryzuj kolejne etapy integracji europejskiej po 1945

Pobierz

1950 r. - uchwalenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.Proces integracji europejskiej przebiegał w następujących etapach, które możemy nakreślić następująco: 1. zainicjowanie strefy wolnego handlu; 2. działania zmierzające do zaistnienia unii celnej; 3. powstanie wspólnego rynku; 4.ukształtowanie się unii gospodarczej; 5. pełna integracja gospodarczaScharakteryzuj kolejne etapy integracji europejskiej po 1945.. Wszystkie kraje Europy miały świadomość swoich kłopotów i słabości.. Jak ukazałem na samym początku niniejszej pracy działania integracyjne podejmowano już w starożytności, ale nigdy nie nabrały one realnego charakteru i nigdy kraje, które tworzyły określone związki nie były w nich równoprawnie traktowane.Główne etapy integracji europejskiej Lata 1945 - 1957 - od idei federalistycznych do powstania trzech Wspólnot Europejskich Lata 1957 - 1992 - od Wspólnot Europejskich do Unii Europejskiej Lata 1992 - 2002 - od Unii Europejskiej do "nowej" , rozszerzonej Europy 3.. Kiedy państwa te wyzwalano spod okupacji niemieckiej, ich rządy postanowiły współpracować ze sobą w celu m.in. odbudowy zniszczeń wojennych i likwidacji klęski głodu.Kalendarium przybliży Ci fascynującą historię Unii Europejskiej!. Wśród państw założycielskich znalazły się: Belgia, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Szwecja, Norwegia oraz Dania..

pokaż więcej... Wizje europejskiej integracji 4.

Historia i społeczeństwo.. Mimo pogłębiającej się integracji, zdarzały się sytuacje kryzysowe, jak na przykład tzw. "kryzys instytucjonalny" z 1966 .Idea jednoczenia się Europy powróciła po zakończeniu II wojny światowej w ini‑ cjatywach wielkich polityków europejskich uznawanych obecnie za ojców zało‑ życieli integracji europejskiej (tab. 1.1).. zmiany mające istotny wpływ na środowisko naturalne.Z upływem czasu do EWWiS przystąpiły kolejne państwa -Dania, Irlandia i Wielka Brytania (od 1973 r.), Grecja (od 1981 r.), Hiszpania i Portugalia (od 1986 r.) oraz Austria, Finlandia i Szwecja (od 1995 r.).. ważne wydarzenia sportowe i społeczne.. - etap trzeci (): rozszerzanie i zacieśnianie więzi gospodarczych pomiędzy państwami członkowskimi.. Dlatego na stronie poświęconej pionierom, którzy utorowali drogę do utworzenia Unii Europejskiej, stopniowo dodawane będą kolejne informacje.. Odpowiedź Guest.. W latach 1962 - 1968 wdrażano stopniowo wspólną politykę rolną, a od 1970 roku wspólna politykę handlową.. Biuletyn informacyjny - czerwiec 2012 - Radziechowy.Proces integracji europejskiej, w którym obecnie uczestniczymy, zapoczątkowany został w niedługim czasie od zakończenia II wojny światowej..

- etap drugi (): budowa podstaw integracji.

Po II wojnie światowej na kontynencie europejskim pojawiły się organizacje, które integrowały państwa pod względem politycznym, militarnym i gospodarczym.Integracja europejska po II wojnie światowej Po II wojnie światowej (1939 -1945 r.) państwa zachodniej Europy czuły się zagrożone ekspansją komunistycznego Związku Radzieckiego i rosnącą przewagą Stanów Zjednoczonych.. Traktaty .Rozdział I.. Ustanowienie EWWiS zachęciło zwolenników integracji europejskiej do wzmożenia działań integracyjnych.Historia Integracji Europejskiej.. Przebieg procesu integracji europejskiej można zamknąć w kilku etapach: 1. strefa wolnego handlu, 2. unia celna , 3. wspólny rynek, 4. unia gospodarcza, 5. pełna (choć z pewnymi modyfikacjami) integracja gospodarcza.Omow kolejne etapy integracji Europejskiej po 1945 r .. - Dwie umowy międzynarodowe zawarte w 1957 roku, powołały do życia dwie kolejne wspólnoty europejskie: EWG i EURATOM.. Konrad Adenauer.Pierwszy etap integracji .. - Pierwszy pakt obronny w Europie po 1945 roku, później przyczynił się do powstania NATO - Zawierał, oprócz militarnych, także postanowienia socjalne i ekonomiczne.. Ich początkowe i końco-we daty graniczne wyznaczają wydarzenia, które spełniały rolę katalizato-Wówczas sześć państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej utworzyło unię celną..

Integracja horyzontalna- kolejne rozszerzeniaScharakteryzuj kolejne etapy integracji europejskiej po 1945 roku.

Początek integracji europejskiej, w formie z jaką kojarzy się ona nam obecnie, nastąpił po II Wojnie Światowej.. Pozwoli Ci nie tylko prześledzić kolejne etapy integracji europejskiej, ale także poznać: przełomowe odkrycia i wynalazki.. Wykaz literatury - PBW Rzeszów (filia w Dębicy) Ulotka.. Średnia: 4.7.Etapy intergacji europejskiej po 1945 r.: 1949 r. - Powołanie Rady Europy z siedzibą w Strasburgu.. U jego podstaw znalazły się tragiczne doświadczenia związane z największym i zarazem najtragiczniejszym konfliktem zbrojnym w historii ludzkości, wywołanym przez Niemcy hitlerowskie.Po 1945 ludzie najbardziej potrzebowali nadziei, toteż idea jedności europejskiej miała większe niż kiedykolwiek szanse poparcia.. Jej korzeni doszukiwać się można już w epoce starożytnej , jednak jej praktyczne przejawy uwidoczniły się dopiero po zakończeniu II wojny światowej , szczególnie po Kongresie Haskim oraz zawarciu Traktatu paryskiego .Poszczególne etapy integracji gospodarczej to: obszar wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek, unia gospodarcza z jednolitym rynkiem wewnętrznym oraz unia pieniężna..

Zarys historii integracji europejskiej § 1. postępy w technologii komunikacyjnej.

Regulamin MINIgranty - Centrum Społeczne Paca 40.. Te wszystkie postaci integracji gospodarczej można scharakteryzować następująco:Lata stanowią kluczowy okres dla integracji europejskiej.. Z działalności ojców założycieli narodziło się wiele inicjatyw, spośród których2.4.. Do wspólnot Europejskich przystąpiły: Dania,Irlandia oraz Wielka Brytania,powiększając w ten sposób liczbę państw członkowskich do 9.. Stanowiła forum, na którym spotykali się politycy 16 paostw europejskich.Lata 1945 -1957 od idei federalistycznych do powstania trzech Wspólnot Europejskich okres narodzin konkretnej idei integracyjnej i dążenie do jej realizacji Przyczyny podjęcia zinstytucjonalizowanej integracji w Europie po II wojnie światowej: • zniszczenie gospodarcze państw Europy - pragnienie dobrobytu ekonomicznego, stabilności i pomyślności, • dezaktualizacja tradycyjnej ideologii państwa suwerennego, niezdolnego do zagwarantowania bezpieczeństwa i pokoju swoim obywatelom .Integracja europejska - określenie stosowane wobec procesu stopniowego integrowania się państw Europy pod względem gospodarczym, prawnym i politycznym.. W 1945 roku państwa zachodnioeuropejskie znalazły się w głębokim kryzysie ekonomicznym; jasnym stało się, że istniejąca dotąd Liga Narodów nie .Integracja może odbywać się między osobami, grupami społecznymi, mniejszościami narodowymi, państwami.. Główne etapy integracji europejskiej: - etap pierwszy (): powstanie trzech Wspólnot Europejskich: EWWiS, EWG i Euratomu.. Integracja ekonomiczna w Europie 5.. 1950 r. - uchwalenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.. Nie jest to jednak pierwszy pomysł na połączenie w jednym organizmie politycznym państw naszego kontynentu, jednak wcześniej próbowano tego dokonać siłą, podporządkowując jednemu .Etapy powstawania Unii Europejskiej 1.- 1946 - Winston Churchill, w Zurichu, mówił o potrzebie stworzenia "stanów zjednoczonych Europy" 2.- 1947 - Uruchomiony został amerykanski Plan Marshalla, którego celem było udzielenia pomocy dla wszystkich krajów Europy, 3.- 1948 - Utworzono Organizacje Europejskiej Współpracy Gospodarczej dla zarzadzania amerykanskim Funduszem Marshalla .Sylwetki tych osób przedstawiono poniżej, ale poza nimi wielu innych ludzi również wytrwale współdziałało na rzecz idei integracji europejskiej.. Periodyzacja historii integracji europejskiej Proces integracji europejskiej rozwijający się na kontynencie po II woj-nie światowej można podzielić na kilka etapów.. Odpowiedzią na te problemy mogła być tylko, i to praktycznie realizowana, idea jedności politycznej i gospodarczej.Za jeden z etapów integracji europejskiej uznaje się powstanie Beneluksu, zrzeszającego Belgię, Holandię i Luksemburg.. 1 Zobacz odpowiedź inosik4 inosik4 Lata 1945 -1957 od idei federalistycznych do powstania trzech Wspólnot Europejskich okres narodzin konkretnej idei integracyjnej i dążenie do jej realizacji .Etapy integracji europejskiej po 1945r.. Dylematy andragogiki jako nauki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt