Barok charakterystyka epoki

Pobierz

Nastąpił przełom w nastawieniu człowieka do świata.. Rozpoczęła się ona w europejskiej kulturze w 1 połowie XVII wieku, a trwała do 1 połowy wieku XVIII.. Nazwę epoki zaczerpnięto z dziedzin historii sztuki, gdzie oznaczała ona nieregularności i eksperymenty artystyczne.Barok jest epoka powstałą w wyniku odnowy życia religijnego.. Barok to okres w kulturze europejskiej, który trwał od końca XVI do początków XVIII w.. Początek - II połowa XVI w. Charakterystyka baroku Wiek XVII - czas głodu i wojny, zarazy, i śmierci, ale też przepychu w sztuce i rozkwitu królewskich dworów.. Stulecie wielkich nazwisk w malarstwie i filozofii.. Barok - Jest to epoka kulturowa obejmująca okres między renesansem a oświeceniem.. Informacje o epokach literackich, czyli charakterystyka epok literackich.Barok (prawdopodobnie z port.. Repertuar sceniczny obejmował wówczas nie tylko wystawianie sztuk, ale także organizację wielkich widowisk parateatralnych, w których czynny udział brała publiczność.Barok - nazwa pochodzi od portugalskiego słowa barocco oznaczającego nieregularnie rozwinięta perłę, albo inaczej perłę o nieregularnych kształtach; w języku francuskim baroqe w XVI wieku oznaczało bogactwo ozdób.. Pojęcie barokuDla baroku nie można wyznaczyć dokładnych dat początkowej i końcowej.. Charakterystyka baroku Wiek XVII - czas głodu i wojny, zarazy, i śmierci, ale też przepychu w sztuce i rozkwitu królewskich dworów..

Jakie są charakterystyczne cechy tej epoki?

Termin "barok" zapożyczono z historii sztuki, gdzie stosowany był dla określenia dziwactwa i nieregularności w sztuce.W Europie barok jako epoka historyczno-literacka obejmuje zasadniczo cały wiek XVII, choć korzeniami sięga jeszcze końca XVI wieku.. Omówiono główne prądy literackie, które zdominowały epokę: nurt dworski i ziemiański.. Koniec - lata trzydzieste XVIII w. BAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku.. Jej nazwa pochodzi od portugalskiego wyrazu barocco, który oznacza perłę o dziwnym, nieregularnym kształcie.. Epoka baroku rodziła się z uczucia sceptycyzmu, które zdominowało schyłek Renesansu.Teatr w epoce baroku, zwłaszcza na jej początku, był bardzo różnorodny i rozwijał się głównie na trzech płaszczyznach: dworskiej, szkolnej i ludowej.. Charakterystyka epoki; Barok to epoka sprzeczności i kontrastów.. Charakteryzowała się różnorodnością tematów i form w zależności od kręgu kulturowego, w którym powstawała.1)Barok charakteryzował się przepychem, bogactwem barw i odcieni, bogatym zdobnictwem.. baroque - "bogactwo ozdób") - główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku.Barok, w najszerszym tego pojęcia znaczeniu, to w historii kultury europejskiej epoka obejmująca zjawiska artystyczne końca XVI, XVII i pierwszej połowy XVIII wieku.Niezależnie jaki ustalimy źródłosłów, należy przyjąć, iż terminem barok w kulturze europejskiej jest określany okres od końca XVI wieku do połowy wieku XVIII.Barokiem określa się epokę literacką, która miała miejsce między renesansem a oświeceniem..

Całość stanowi szczegółową charakterystykę rozwoju epoki w Polsce.1.

Barok - znaki ­szczególne Poczucie niepokoju, przemijalności .Styl barokowy - charakterystyka Napisano: 08.03.2015 20:58.. Ważna była pobożność, religijność oraz uczucia i odczuwanie piękna.Charakterystyka epoki baroku.. Nazwa epoki pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego terminu jubilerskiego barroco, oznaczającego perłę o nieregularnych kształtach.Słowo to oznaczało także specyficzny typ rozumowania, w którym logiczność wywodu nie prowadziła do logicznych i .Nazwa "barok" stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności (zarzucano jej barbarzyństwo polegające na wypaczeniu klasycznej estetyki i jej kanonów piękna).Włoskie słowo barocco oznacza perłę o dziwnym, nieregularnym kształcie, rzec można - nie w pełni wartościową.. Na soborze trydenckim postulowano wzmocnienie władzy papieskiej, sformułowano oficjalną naukę Kościoła katolickiego oraz zaczęto przeciwdziałać reformacji.Nazwa epoki Dziwność, deformacja, nieregularność, inność, dziwaczność - tymi słowami najczęściej opisywana jest epoka Baroku.. (marinizm we Włoszech).. Nazwa wywodzi W Polsce apogeum sarmatyzmu.. Stulecie wielkich nazwisk w malarstwie i filozofii..

(rokoko - faza schyłkowa epoki).Barok - jest to nazwa określająca epokę.

Barok w rozumieniu dzisiejszym oznaczał styl trwający od II połowy XVI wieku do 1760 roku, łącznie ze stylem rokokowym, który jest ostatnią fazą baroku.Barok na ziemiach Polski.. Nazwę barok kojarzono bardzo często z "epoka upadku" albo "epoką zdziczenia sztuki".Nazwa okresu i czas jego trwania.. Barok nastąpił po zwątpieniu przez ludzi w ideały, które przyświecały renesansowi.Epoka przypadająca na okres od końca drugiej połowy XVI wieku do wieku XVIII, wywodziła się z załamania ideałów renesansowych.. Do odnowy tej przyczynił się także kryzys świadomości religijnej.. Dzieje się tak, ponieważ krańcami epoki nie są pojedyncze wydarzenia, a trwające w czasie zjawiska.. Należy traktować je jako umowne.. Tak też określano tę epokę, jako dziwaczną i pozbawioną większych wartości.. Odnowa ta miała miejsce po zakończeniu soboru trydenckiego.. Zarzuty inne wobec baroku to także porzucenie stylu klasycystycznego, i tworzenie i powstawanie nowych i innych form.. Renesansowe nurty reformacji uległy załamaniu, a Kościół podjął próby reorganizacji.. Ukazano wewnętrzny podział nurtu i związane z nim wydarzenia historyczne.. Ramy czasowe: W Europie od drugiej połowy XVI wieku do końca następnego stulecia..

Stulecie wielkich nazwisk w malarstwie i filozofii.Charakterystyka epoki baroku.

Barok - znaki ­szczególne Poczucie niepokoju, przemijalności .Początki baroku nie były związane z niczyim wystąpieniem (jak w Renesansie), ani z innym wydarzeniem historycznym.. Barok określano zepsuciem, brakiem dobrego smaku, a także brakiem gustu.. Ponad to barok uchodził za coś nowego i niezwykle rzadkiego.Barok (z por. barocco - "perła o nieregularnym kształcie", lub z fr.. W Polsce epoka ta trwała od lat osiemdziesiątych XVI w. po początek wieku XVIII.. barroco - perła o nieregularnym kształcie, z wł. - dziwność, nietypowość) - główny kierunek w kulturze europejskiej, którego trwanie datuje się od końca XVI wieku do XVIII wieku.Nieoficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy .Zjawiska charakterystyczne dla baroku zaczęły pojawiać się na przełomie XVI i XVII w. Wiązało się to ze zmianami, jakie zachodziły w poszczególnych państwach europejskich.. W Polsce apogeum sarmatyzmu.. Jak sama nazwa wskazuje barok jest epoką dziwną i pełną przepychuBarok to epoka pełna wojen domowych i kontrreformacji.. Niezwykle istotnym faktem był także rozwój nauki i filozofii.Ogólna charakterystyka epoki Baroku - Barok - Bryk.pl Barok na świecie przypada na wieki od XVI-XVIII.. W Polsce początek baroku datuje się na ostatnie 20-lecie XVI w., natomiast za jego koniec przyjmuje się połowę XVIII w..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt