Wymień przykłady globalizacji

Pobierz

Jeszcze pod koniec XIX wieku rejs żaglowcem z Wielkiej Brytanii do Australii trwał 2-3 miesiące, a przekazanie informacji przewodowym telegrafem kilka godzin.Globalizacja wkracza również do sportu narzucając gry polo, golf, krykiet, ragby.. Pojawiło się ono w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku, aby określić głębokie przeobrażenia w gospodarce światowej, będące wynikiem liberalizacji stosunków gospodarczych, zmniejszenia roli państw w gospodarce, internacjonalizacji kapitału, rewolucji informatycznej i wzrostu znaczenia międzynarodowych korporacji 1.Skutki globalizacji są w dużej części pozytywne, ale przyniosła ona również negatywne zmiany i zagrożenia.. Także to, co dla jednych krajów jest negatywne dla innych może być korzystne.Globalizacja to złożone procesy zachodzące w skali światowej prowadzące do pogłębienia się światowych powiązań we wszystkich dziedzinach życia politycznego, społecznego, ekonomicznego i kulturowego.. Innymi słowy globalizacja to proces włączenia wszystkich do wielkiej światowej społeczności wypranej z własnych gospodarek, idei i kultury.Globalizacja powoduje wzrost znaczenia władz niewybieralnych, takich jak zarządy korporacji i kierownictwa organizacji międzynarodowych.. Łatwy dostęp do produktów z całego świata.. Pierwsze przykłady globalizacji są tworzone ze względu na obiektywny czynnik rozwoju świata, a to ze względu na pogłębienie MRI (międzynarodowy podział pracy), a także znacznego postępu naukowo-technicznego w dziedzinie komunikacji i transportu, który przewiduje zmniejszenie odległości gospodarczych między wszystkich krajach.Szybki przepływ informacji..

Przejawy globalizacjiGlobalizacja mediów.

Bez zbliżenia tych mechanizmów globalizacja nie zostałaby zapocząt-kowana, zarazem jednak bez globalizacji niemożliwe byłoby ukształtowanieIndeks globalizacji KOF •Indeks globalizacji KOF odróżnia się to, że dane dotyczące społecznego wymiaru globalizacji dzieli się na 3 części: 1. wskaźniki kontaktu osobistego (np. turystyka międzynarodowa, przeciętna długość międzynarodowych połączeń telefonicznych), 2. wskaźniki przepływu informacji (liczba użytkownikówGlobalizacja ogranicza i znosi bariery fizyczne, technologiczne, polityczne i społeczne pomiędzy państwami tworząc zintegrowany rynek globalny.. Musisz wiedzieć, że część skutków globalizacji nie jest jednoznacznie pozytywna ani negatywna.Ano duża: globalizacja to zjawisko wynikające z tego, że nowoczesna technika oraz możliwości podróżowania i komunikacj..

Skutki globalizacji na przykładzie Polski.

oraz w 2002 roku Argentynę.5.. Do najważniejszych z nich należą kryzysy, jakie dotknęły Meksyk w latach 1994 - 1995, kraje Azji Południowo - Wschodniej w latach 1997 - 1998, Rosję w 1998, Brazylię w 1999r.. Globalizacja oznacza, że z roku na rok wymieniamy między sobą więcej towarów, informacji, więcej podróżujemy i współpracujemy przy rozwiązywaniu wspólnych problemów.- poprzez otwarcie gospodarek poszczególnych państw globalizacja naraża je na ryzyko niestabilności, spowodowanej nagłymi decyzjami inwestorów zagranicznych, którzy wycofują swój kapitał, kiedy koniunktura jest słabsza (przykładowo gwałtowny odpływ kapitału wywołał kryzys finansowy w Meksyku w 1995 roku oraz krajach wschodniej Azji w 1997 roku,Poza tym globalizacja na przykład w produkcji - w jednym kraju wysoko uprzemysłowionym może mieć zależności i wpływ na wiele pozostałych krajów.. Agresywne zdobywanie konsumentów kreowanie ich potrzeb polega na manipulacji ludźmi.Globalizacja to procesy zmian w społeczeństwach i gospodarkach, których skutkują tym, że ludzi z różnych regionów świata coraz więcej łączy.. Dzięki temu zyskał wiele określeń, na przykład "wiek skrajności"1, "koniec historii"2, "widzialna ciemność"3,Przykładowy film z płyty Krok w przedsiębiorczość.. Jest to w dużym uproszczeniu pewne narzędzie i od nas w dużej mierze zależy, czy na ..

Warto odnotować, że różne państwa mogą osiągać różne korzyści jak i ponosić straty z tytuły globalizacji.

To grupa czynników prowadzących do upodobnienia się różnych .Wśród zalet globalizacji dr Mosiejko wymienił m.in. szerzenie się demokracji, szybszy rozwój gospodarczy poszczególnych krajów oparty w głównej mierze na likwidacji barier handlowych, wzrost.Pojecie globalizacji jest terminem stosunkowo nowym.. Do jej rozwoju przyczyniają się również działania marketingowe międzynarodowych korporacji oraz rozwój masowych środków komunikacji.W krajach wysoko rozwiniętych globalizacja także nie jest dobra -prowadzi także do narastania między sferami bogactwa i biedy, czego przykładem może być USA -kraj bardzo bogaty w którym nie brak ludzi żyjących w ubóstwie.. Globalizacja niesie za sobą szereg tak pozytywnych, jak i negatywnych skutków.. Nawet w słownictwo zaczyna wchodzić globalizacja rozpowszechniając słowa weekend, lunch itp.. Filmy edukacyjne.. Uważają oni tym samym, że globalizacja szkodzi społeczności światowej -przynosząc korzyści dla dużychGlobalizacja jest to proces występujący w gospodarce światowej charakteryzujący się przede wszystkim nasileniem się mobilizacji i przepływu dóbr, kapitałów i siły roboczej w skali ogólnoświatowej, rozwój transportu, komunikacji, telekomunikacji oraz szybki przepływ informacji w mediach..

Pojęcia te jednak mają nieco odmienne znaczenia.Wśród negatywnych skutków globalizacji w aspekcie ekonomicznym wymienia się również kryzysy walutowe i finansowe.

Proces integrowania się krajowych i regionalnych rynków w jeden globalny rynek towarów, usług i kapitału.. Sprawdź, jakie są najważniejsze konsekwencje tego wielowymiarowego zjawiska.. Ujednolicenie kultury zachodu i europejskiej.. Pozytywne czy negatywne skutki.. Najłatwiej powiedzieć, że media są swego .Globalizacja.. Oczywiście, jak chyba ze wszystkim: globalizacja nie jest sama w sobie dobra ani zła.. Tej ewolucji gospodarczej towarzyszą przeobrażenia w sferze społecznej, kulturowej .Globalizacja - szanse i zagrożenia 11 "Warunkiem globalizacji a jednocześnie jej skutkami jest ujednolicenie me-chanizmów ekonomicznych funkcjonowania rynków narodowych i międzynaro-dowych.. Hm, duża sprawa.SPOŁECZNY WYMIAR GLOBALIZACJI - WYBRANE PROBLEMY Wiek XX zaznaczył się w historii świata licznymi, znaczącymi wydarze-niami i doniosłymi procesami społecznymi.. Zaczynam ostatnio nabierać przekonania, że bardziej na niej korzystam niż tracę.. Jest to słowo, które każdy z nas rozumie, spotyka się z nim na co dzień, ale podanie jego jednoznacznej definicji sprawić może już niemały kłopot.. Do jej rozwoju przyczyniają się również działania marketingowe międzynarodowych korporacji oraz rozwój masowych środków komunikacji.Globalizacja w wymiarze kulturowym jest rezultatem rozwoju masowej turystyki, wzmożonych migracji, komercjalizacji produktów kulturowych oraz rozprzestrzeniania się ideologii konsumpcji.. Przejawy globalizacji gospodarczej ⇒ Procesy koncentracji kapitału - skutkiem jest dominacja międzynarodowych firm,wymień czynniki które przyczyniają sie do procesów globalizacji gospodarki Przedmiot: Geografia / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: ziutkowsky 15.5.2010 (12:18) Podaj przykłady praktycznego wykorzystania wymienionych żródeł Przedmiot: Geografia / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: dorota7609 20.5.2010 (21:22)Przykładem globalizacji są także wielkie odkrycia geograficzne Europejczyków i rozwój imperiów kolonialnych.. autor Zdrowie Paleo dnia Mar 18, 2015.. Opublikowane 14 marca 2016.. Tzw. Mcdonalizacja czyli przejmowanie stylu życia z U.S.A..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt