Skutki xix wiecznego kolonializmu

Pobierz

Wskazuje przejawy władzy magnatów w Rzeczypospolitej i dokonuje oceny ich postaw.. - wyja śnia, które zdobycze cywilizacji europejskiej pozytywnie wpłyn ęły na sytuacj ę rdzennych mieszka ńców kolonii - opisuje cechy charakterystyczne orientalizmu w kulturze XIX-wiecznej Europy 6.- wymienia polityczne, społeczne i gospodarcze skutki XIX-wiecznego kolonializmu - prezentuje działalność europejskich przeciwników polityki imperialnej i kolonializmu w XIX w. poleca 75% 1307 głosów.. Rewolucja przemysłowa w XVIII-XIX w.. Procesy zaistniałe w koloniach i imperiach kolonialnych w XIX w.. 55) Wymień 2 pozytywne skutki kolonializmu.Zna przywileje szlacheckie i ich konsekwencje społeczne w średniowieczu.. 51) Czym była metropolia dla kolonii?. Europa i świat w XIX w. źródło: sciaga.pl.Skutki ekspansji kolonialnej: zanik kultur i lokalnych tradycji; wyniszczenie grup ludności, które przeciwne były kolonizacji; zniszczenie środowiska; rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych; rozpowszechnienie systemu edukacyjnego; rozwój gospodarczy - dostęp mieszkańców kolonii do osiągnięć cywilizacyjnych w EuropieSkutki kolonializmu są odczuwane przez kraje afrykańskie po dzień dzisiejszy, gdzie co chwila wybuchają wojny domowe, a głód, choroby są na porządku dziennym.Kolonizacja w XIX w Powstanie Sipajów , ogólnonarodowe powstanie w Indiach przeciw Anglikom wszczęte przez tubylczych żołnierzy; po zajęciu Delhi cesarzem ogłoszono Bahadura Szaha II z dynastii Wielkich Mogołów; w 1858 okrutnie stłumione, jednak Anglia przejęła bezpośrednią kontrolę nad Indiami i przeprowadziła w nich poważne reformy.Obraz i ocena XIX wiecznego kolonializmu "Jądro ciemności"..

(P), - wymienić skutki XIX-wiecznego imperializmu (P),32.

Dawały szansę pomnażania majątku własnym elitom.. pokaż więcej.. Oceń to zadanie: Oceń to zadanie.. Treść.. Kolonializm jest to określenie polityki państw rozwiniętych gospodarczo polegającej na utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej krajów słabo rozwiniętych, wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i surowcowych.Kolonializm w XIX wieku.. - wyjaśnia, które zdobycze cywilizacji europejskiej pozytywnie wpłynęły na sytuację rdzennych mieszkańców koloniiTe przyczyny jednoznacznie wskazują, dlaczego kolonializm w II połowie XIX wieku nabrał takiej intensywności i osiągnął tak wielkie rozmiary.. Kolonia - najczęściej zagraniczna posiadłość państwa, gdzie władzę sprawuje przedstawiciel metropolii.Kolonializm w XIX wieku, czyli miejsca, przyczyny kolonializmu, daty oraz państwa, które miały w tym udział.. Filmy.. utworzona w 1600 r. W 1757 roku Kompania wykorzystała wewnętrzne rozbicie Indii, by rozpocząć podbój tego kraju.. Został on zakończony w drugiej połowie XIX stulecia przez państwo brytyjskie.48) Wymień 3 przyczyny XIX-wiecznego kolonializmu.. - tępienie ludności zamieszkującej nowo skolonizowane miejsca, - okradanie i oszukiwanie tamtejszej ludności.. Największe państwa kolonialne: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Belgia.Skutki wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych (ogólna charakterystyka)..

Co się zmieniło na świecie wyniku XIX-wiecznego kolonializmu?

Cele ćwiczenia: Uczeń/uczennica: zna wybrane skutki kolonializmu, dostrzegane przez przedstawicieli narodów kolonizowanych;49) Wymień 3 przyczyny XIX-wiecznego kolonializmu.. nowych terenów i ich politykę wobec pobitych ludów.. USA wielokrotnie oferowały Hiszpanii kwoty rzędu 100-140 mln dolarów za Kubę, ta jednak odmawiała.. 52) Do kogo należały Kanada, Australia, Indie w XIX wieku?. Najsłynniejszym z nich była angielska Kompania Wschodnioindyjska.. 32.4 Uczeń ocenia pozytywne i negatywne skutki polityki kolonialnej z perspektywy europejskiej oraz kolonizowanych społeczności i państw.. 51) Jakie państwo było największym mocarstwem kolonialnym?. 53) Które państwo azjatyckie oparło się kolonizacji?. W początkach XIX wieku w wyniku kolonizacji, mocarstwa Europejskie zdobyły w świecie dominującą pozycję.. Średnia: 4.63.. Sytuacja ta musiała prowadzić do konfliktów.skutki XIX-wiecznego kolonializmu - prezentuje działalno ść europejskich przeciwników polityki imperialnej i kolonializmu w XIX w.. 54) Wymień 2 pozytywne skutki kolonializmu.- wymienić czynniki, które umożliwiły państwom europejskim podporządkowanie sobie w XIX w. większości świata (P), - wyjaśnić przyczyny i sytuować w przestrzeni kierunki oraz zasięg ekspansji kolonialnej państw europejskich w XIX w..

Opiszę 3 przyczyny i 4 skutki kolonializmu europejskiego.

54) Które państwo azjatyckie oparło się kolonizacji?. Stwierdzenie, że takie instytucje [np. praca przymusowa - przyp.. Jednak na początku wieku XX nie było już właściwie terenów nieskolonizowanych.. Rewolucja przemysłowa - 5.. Uczeń potrafi: - scharakteryzować wpływ Wiosny Ludów na sytuację polityczno-społeczną Europy.. Podam 3 sposoby podporządkowania Europejczykom.. 53) Do kogo należały Kanada, Australia, Indie w XIX wieku?. - - Nastąpiła dominacja polityczna i militarna - Pytania i odpowiedzi - HistoriaWychodząc od analizy fragmentu ,, Jadra ciemności ''Josepha Conrada przedstaw obraz i ocenę XIX wiecznego kolonializmu Kolonializm jest to określenie polityki państw rozwiniętych gospodarczo polegającej na utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej krajów słabo rozwiniętych, wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i surowcowych.Zadanie.. Innym interesującym, aczkolwiek krótkim konfliktem, również z przełomu wieków była wojna amerykańsko-hiszpańska.. Gość.Wychodząc od analizy fragmentu ,, Jadra ciemności ''Josepha Conrada przedstaw obraz i ocenę XIX wiecznego kolonializmu Kolonializm jest to określenie polityki państw rozwiniętych gospodarczo polegającej na utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej krajów słabo rozwiniętych, wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i surowcowych.Wymienię potęgi kolonialne od XVI do XIX wieku (mapa) 2. przyczyny ich niepowodzenia.skutki XIX-wiecznego kolonializmu - prezentuje działalność europejskich przeciwników polityki imperialnej i kolonializmu - wyjaśnia, które zdobycze cywilizacji europejskiej pozytywnie wpłynęły na sytuację rdzennych mieszkańców kolonii - opisuje cechy charakterystyczne orientalizmu w kulturze XIX-wiecznej EuropySkutki XIX-wiecznej ekspansji kolonialnej..

Przyczyny i skutki XIX-wiecznego kolonializmu (ogólna charakterystyka).

Opiszę formy oporu wobec kolonizatorów i wyjaśnię.. (P), - wymienić skutki XIX-wiecznego imperializmu (P), - przedstawić politykę imperialną Wielkiej Brytanii (PP),skutki najważniejszych wystąpień z okresu Wiosny Ludów.. Podaje przykłady rewolucji w czasach nowożytnych i wskazuje ich konsekwencjeeuropejskim podporządkowanie sobie w XIX w. większości świata (P), - wyjaśnić przyczyny i sytuować w przestrzeni kierunki oraz zasięg ekspansji kolonialnej państw europejskich w XIX w.. Uczeń zna: postać: Jamesa Watta, - okres trwania rewolucji (państwa zakładające kolonie + kolonizowane kontynenty [obszary świata], wyzysk gospodarczy kolonii,XIX wieku, kiedy Peru i Boliwia uzyskały niepodległość.. Skutki rewolucji przemysłowej w XVIII-XIX w.. Polityka kolonialna - polityka mocarstw polegająca na opanowaniu i utrzymaniu w politycznej i ekonomicznej zależności krajów słabo rozwiniętych w celu czerpania zysków.. II połowa XIX wieku mocarstwa europejskie rozpoczęły politykę podbojów Afryki i Azji.. Gospodarka eksploatacyjna, polegająca na pozyskiwaniu surowców naturalnych, przyniosła Europie materialny dobrobyt i przyczyniła się do zapoczątkowania okresu jej niebywałego rozwoju i rozkwitu ekonomicznego.Kolonializm w XIX wieku.. Skutki kolonializmu: - rasizm, - nienawiść ludności mieszkającej na terenach skolonizowanych do Europejczyków, Europejczycy uważali, że biały człowiek powinien władać ludźmi o innym kolorze skóry.. OF] stworzone przez potęgi kolonialne na całym świecie mają wpływ na rozwój w dzisiejszych czasach, potwierdza wpływ kolonializmu na ekonomię polityczną tych społeczeństw.- poznasz sposoby budowy imperiów kolonialnych w XIX wieku i skutki kolonializmu - omówisz problemy XIX-wiecznego kolonializmu - zapoznaj się z tekstem w podręczniku na s. 88-95 - odpowiedz ustnie na pytania pod każdym rozdziałem tekstu - powtórz najważniejsze wiadomości zawarte w ramce na s. 95 i postaraj się je zapamiętać - wykonaj zadania z karty pracy - przyczyny XIX-wiecznego kolonializmuWiele ówczesnych kolonii powstało jako prywatne przedsięwzięcia handlowe.. 50) Czym była metropolia dla kolonii?. Mocarstwa polityczne tego okresu pragnęły maksymalizować zyski..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt