Zasady funkcjonowania ue wos

Pobierz

Wykonaj ćwiczenia 3-6 ze str. 173.. Zapoznaj się z treścią tematu s. 168.. Polecenie 3.. Zakres działania dwóch Wspólnot Europejskich (głównie sprawy gospodarcze, w tym Unia Gospodarczo-Walutowa); w 2002 roku wygasł zawarty na 50 lat traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, obecnie .Powyższy przepis prawny odnosi się do jednej z podstawowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, to znaczy zasady (A)…………………… .. Wymień rok, w którym Polska przystąpiła do Unii Europejskiej;, Wymień państwa sąsiadujące z Polską, które należą do Unii Europejskiej.. AgnieszkaKolasa.. Rada Unii Europejskiej d. Wymień ich zadania.. Filmy.. Zakazuje stosowania cenzury w Polsce.. Treść.. Parlament Europejski e.3.. Podstawowym celem ONZ jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.. Ostatecznym decydentem jest Rada UE, która jednak nie może podjąć decyzji bez zasięgnięcia opinii Parlamentu Europejskiego, a w określonych .2.. Rada Europejska b. Komisja Europejska c.. Prawo i sądy.. Rada Unii Europejskiej d.. Wykonywanie tych kompetencji podlega zasadom pomocniczo ści i proporcjonalno ści (ust.. Materiał znajduje się w podręczniku na stronach od 176 do 179.. Wykonaj ( podczas lekcji ) ćwiczenia:5 - zobacz na s. 174 - prawa kolumna tekstu oraz s. 176; ćw.7 i ćw.. Są to procedury Konsultacji, współpracy, współdecydowania oraz zgody..

Poznasz zasady funkcjonowania UE.

Główne instytucje UE i ich kompetencje a.. Ze wspomnianych slajdów można korzystać bezpłatnie i bez ograniczeń narzucanych przez prawo autorskie.Uczeń powinien umieć: -określić, z jakich źródeł informacji w konkretnych sytuacjach należy korzystać; -wskazać opinie i fakty w wypowiedziach dotyczących życia publicznego; -wysłuchać opinii rozmówcy i streścić jej najważniejsze wątki; -sformułować własną opinię w wybranej sprawie i poprzeć ją argumentami; -wziąć konstruktywny udział w dyskusji i .rzecz pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie.. AgnieszkaKolasa.. Polecenie 2.. Traktat ten - od nazwy miasta, w którym został podpisany - zwany jest też traktatem z (C)…………………… .Zasady bezpiecznego podróżowania po Europie i świecie: zasady: należy przestrzegać miejscowego prawa obowiązującego w obcym państwie, czytać informacje zamieszczone na stronie internetowej MSZ w zakresie przepisów wizowych, celnych, karnych, ochrony zdrowia, ruchu drogowego - przygotować się do wyjazdu,Zasady działania Unii Europejskiej: - zasada prymatu oznacza, że prawo unijne ma pierwszeństwo nad prawem krajowym państw członkowskich UE, na których.Funkcjonowanie Unii Europejskiej.. Dowiemy się, jak rozpoczęła się UE, jakie państwa aktualnie do niej należą, jaka jest jej struktura i kto w niej rządzi..

Math.Zasady funkcjonowania mediów w Polsce określają zapisy w konstytucji.

Zasada efektywności 6.Zasada równowagi instytucjonalnejZasady funkcjonowania UE Zasady funkcjonowania UE - podręcznik ——————————————————————————————————————————————————————————————- Witajcie.. Zasada lojalnej współpracy 5.. Należy rozumieć i umieć wyjaśnić między innymi takie pojęcia jak: zasady funkcjonowania UniiSlajdy z tej prezentacji mogą być przydatną pomocą dla nauczycieli, prelegentów, studentów i innych osób przedstawiających podstawowe informacje o UE.. WOS - prawa człowieka (powtórzenie wiadomości) 25 terms.. Parlament Europejski e. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 5.. Wszelkie kompetencje nieprzyznanezasady funkcjonowania UE [3] zasady solidarności, pomocniczości, równości.. Wyjaśnij kim są ambasadorzy i konsulowie.. Zasada poszanowania równości i tożsamości narodowej Państw Członkowskich 4.. 9 /s.179 ( można w formie ustnej lub pisemnej)1.. W latach 80-tych zostały podjęte kroki zmierzające do określania sytuacji prawnej mediów.Cele i zasady ONZ Karta Narodów Zjednoczonych w dość precyzyjny sposób określa cele i zasady, jakimi kierować powinna się w swoim działaniu ONZ.. NaCoBeZU czyli KRYTERIA SUKCESU: 1. wymienię cele i etapy integracji europejskiej (1950 r., traktaty rzymskie 1957 r., traktaty z Maastricht 1992 r., Nicei, Lizbony) 2. wyja ś nię, czym zajmuj ą si ę najwa ż niejsze organy UE (Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski,- Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej: solidarności, pomocniczości, - Pytania i odpowiedzi - WOS You need to enable JavaScript to run this app..

Zaczynamy… Udanej pracy, p. Magda ...Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej.

Jeśli Chcesz to możesz przepisać lub wydrukować i wkleić powyższą notatkę do zeszytu przedmiotowego.. W ramach procedury zasad odnośnie uchwalania decyzji w UE istnieje ponad 20 różnych typów postępowania decyzyjnego.. Najbliższe lekcje poświecimy procesowi integracji europejskiej.. Oznacza to, że podstawą wszystkich jej działań są traktaty, przyjęte dobrowolnie i demokratycznie przez wszystkie państwa członkowskie.. Zasady oceniania 1 pkt - poprawne porównanie w dwóch kategoriach.. Zasada przyznania kompetencji 2.. Zasady funkcjonowania UE a. zasada solidarności b. zasada pomocniczości c. zasada równości 4.. 0 pkt - inna odpowiedź lub brak odpowiedzi.. Procedura konsultacji jest dość prostą procedurą, ograniczającą się wyłącznie do jednego czytania.. Innymi celami wskazanymi w Karcie są: rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami, doprowadzenie do współdziałania międzynarodowego w rozwiązywaniu zagadnień o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym czy humanitarnym oraz stworzenie z .Zasada pomocniczości i zasada proporcjonalności normują wykonywanie kompetencji Unii Europejskiej.. Przeczytaj temat nr.27 ,,Cele i zasady działania Unii Europejskiej'', który znajdziesz w podręczniku do WOS-u..

Wyjaśniono na nich specyfikę, cele i zasady działania Unii Europejskiej.

1) ›Zgodnie z zasad ą przyznania UE działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych przez pczł w Traktatach do osiągni ęcia okre ślonych w nich celów.. Art. 54 zapewnia każdemu wolność słowa, a także zdobywania i rozpowszechniania informacji.. Zakres działania dwóch Wspólnot Europejskich (głównie sprawy gospodarcze, w tym Unia Gospodarczo-Walutowa); w 2002 roku wygasł zawarty na 50 lat traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, obecnie obowiązujące traktaty to: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz .Wymień rok, w którym Polska przystąpiła do Unii Europejskiej;, Wymień państwa sąsiadujące z Polską, które należą do Unii Europejskiej.. Na przykład jeżeli dany obszar polityki nie jest wymieniony w traktacie, Komisja nie może proponować przepisów dotyczących tego obszaru.›Granice kompetencji UE wyznacza zasada przyznania.. , Określ, kiedy i gdzie podpisano traktat o powstaniu Unii Europejskiej;, Wymień imiona i nazwiska Ojców założycieli zjednoczonej Europy;, Wymień główne przyczyny integracji europejskiej,, Wymień główne zasady funkcjonowania Unii .. AgnieszkaKolasa.. Symbole UEZASADY, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ UE 1.. Cztery z nich maja znaczenie podstawowe.. Należy przeczytać materiał ze zrozumieniem i samodzielnie przeanalizować.. Polacy w instytucjach unijnych.. Rada Europejska b. Komisja Europejska c. , Określ, kiedy i gdzie podpisano traktat o powstaniu Unii Europejskiej;, Wymień imiona i nazwiska Ojców założycieli zjednoczonej Europy;, Wymień główne przyczyny integracji .Przypomnij sobie tekst ze strony 176 - funkcjonowanie UE oraz zasady funcjonowania i Polacy w instytucjach unijnych.. Czy dostrzegasz w niej zagrożenie dla tożsamości narodu polRRM_WOS-kolorowe2-SKLAD.indd 1M_WOS-kolorowe2-SKLAD.indd 1 22015-05-04 12:05:17015-05-04 12:05:176.2.. Główne instytucje UE i ich kompetencje a.. Zasada proporcjonalności 3.. Termin wykonania pracy - 12.05.2020r.5) przedstawia zasady zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń […] w Polsce.. Unia Europejska opiera się na trzech filarach: I.. Główne organy Unii Europejskiej.. Jest on fragmentem Traktatu o Unii Europejskiej, który wszedł w życie w roku (B)…………………… .. W dziedzinach, które nie należą do wyłącznych kompetencji UE, zasada pomocniczości wspiera zdolność podejmowania decyzji i działań na szczeblu państw członkowskich oraz stanowi uzasadnienie prawne interwencji Unii, jeśli celeWOS; Skonfrontuj koncepcję programową Unii Europejskiej (wartości i relacje między UE a Państwami Członkowskimi) i zasady jej pomocniczego działania z pojęciem ojczyzny ,dobra wspólnego i patriotyzmu.. Zasady funkcjonowania UE a. zasada solidarności b. zasada pomocniczości c. zasada równości 4.. Polecenie 4.Funkcjonowanie Unii Europejskiej opiera się na integracyjnych koncepcjach politycznej, gospodarczej i prawnej współpracy między państwami, wyróżnianych w ramach teorii stosunków .Unia Europejska jest oparta na zasadach praworządności..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt